Εθνικό Λαχείο

Τα ελληνικά κρατικά λαχεία. Λαικό, Κρατικό, Εθνικό λαχείο

Το Εθνικό Λαχείο ξεκίνησε την λειτουργία του το 1937 και είναι ένα λαχείο διαδοχικών κληρώσεων. Κυκλοφορεί σε εκδόσεις τετράμηνης διάρκειας που αποτελούνται από έξη διαδοχικές κληρώσεις. Οι πρώτες τέσσερις διαδοχικές κληρώσεις αποτελούνται από δύο υποκληρώσεις, η πέμπτη από έξι και η τελευταία (έκτη) από εικοσιδύο. 

Το εθνικό λαχείο κυκλοφορεί για κάθε κλήρωση σε δεκάδες αξίας 40 Ευρώ. Η αξία του κάθε δέκατου γραμματίου ανέρχεται στα 4 € Το λαχείο μοιράζει στους τυχερούς το 64,5% περίπου των ακαθαρίστων ή το 74% των καθαρών εισπράξεών του και οι τυχεροί του λαχείου ανέρχονται περίπου στο 70% των αγοραστών του.

Καζίνο στο ίντερνετ

Οι αγοραστές/παίκτες που παίζουν εθνικό λαχείο είναι υποχρεωμένοι σε κάθε κλήρωση να ανανεώνουν το λαχείο τους αγοράζοντας τον ίδιο αριθμό αλλιώς χάνουν τις επόμενες κληρώσεις.Κάθε κλήρωση έχει τα δικά της κέρδη, τα οποία αυξάνονται προοδευτικά μέχρι το τέλος της έκδοσης.

Τα κέρδη του εθνικού λαχείου διακρίνονται: Στον πρώτο λαχνό (δώρο) ύψους σήμερα 3.000.000 € που κληρώνεται την τελευταία ημέρα (22η ) της έκτης κλήρωσης , στους μεγάλους λαχνούς κάθε κλήρωσης που κυμαίνονται από 10.000 € μέχρι 150.000 € στους μεσαίους λαχνούς που κυμαίνονται από 300 € μέχρι και 2.000 € και από τους άρτιους λαχνούς που ανάλογα με την κλήρωση κυμαίνονται από 60 € μέχρι και 180 €.

Στο εθνικό λαχείο υπάρχει και το κέρδος της δωρεάν ανανέωσης της πρώτης κλήρωσης της επόμενης έκδοσης που κερδίζουν οι μισοί αγοραστές που δεν κέρδισαν τα λαχεία τους στις κληρώσεις μιας έκδοσης. Απαραίτητη προϋπόθεση του κέρδους της ανανέωσης είναι οι παίχτες να έχουν συμμετοχή και στις έξη κληρώσεις κάθε έκδοσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Για κάθε κλήρωση εκδίδονται ξεχωριστά ακέραια γραμμάτια που διαιρούνται σε δέκατα και φέρουν, εκτός από τον αριθμό τους, τα στοιχεία α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, και ι.

Όλα τα γραμμάτια φέρουν, εκτός από τις υπογραφές του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, το όνομα και τη διεύθυνση του Πράκτορα που πούλησε το γραμμάτιο, με σφραγίδα.

ΤΙΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ/ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η τιμή των γραμματίων του εθνικού λαχείου για κάθε κλήρωση ορίζεται για ολόκληρο 30 € και για ένα δέκατο 3 €.

Πώληση σε τιμή ανώτερη ή κατώτερη από την ανωτέρω απαγορεύεται.

Οι τιμές αυτές ισχύουν για τους αγοραστές που αγοράζουν λαχεία από την πρώτη κλήρωση.

Όσοι παίρνουν μέρος σε μια από τις επόμενες κληρώσεις, οφείλουν να καταβάλουν, εκτός από την αξία του γραμματίου και την αξία των αντίστοιχων γραμματίων των κληρώσεων που προηγήθηκαν.

Γραμμάτια που κέρδισαν σε μία κλήρωση, δεν ισχύουν για τις επόμενες κληρώσεις. Συνεπώς, αγοραστής του οποίου το γραμμάτιο κέρδισε σε μια κλήρωση, για να μετάσχει στις επόμενες κληρώσεις, πρέπει να αγοράσει γραμμάτιο με άλλο αριθμό και να καταβάλει, εκτός από την αξία του και την αξία των αντίστοιχων γραμματίων των κληρώσεων που προηγήθηκαν.

Αγοραστής στον οποίο στάλθηκε γραμμάτιο ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, χωρίς προηγούμενα να έχει πληρώσει το αντίτιμο αυτού, αποκτά τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, αλλά οφείλει, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης της κλήρωσης, να καταβάλει την αξία του γραμματίου ή να αποδείξει ότι, μέχρι την ημέρα αυτή έστειλε την αξία με ταχυδρομική ή τηλεγραφική επιταγή ή με εντολή μέσω Τράπεζας.

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Τα γραμμάτια του εθνικού λαχείου πωλούνται αποκλειστικά από τους Πράκτορες του Λαχείου ή τους Αντιπροσώπους τους.

Αναγραφή ονόματος ή παρατήρηση που γίνεται σε γραμμάτιο σε ένδειξη συνιδιοκτησίας δεν έχει ισχύ απέναντι στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων.

Οι Πράκτορες δεν μπορούν να γράψουν σε γραμμάτιο του εθνικού λαχείου κάποιου ότι, τούτο ισχύει για περισσότερες κληρώσεις, δεδομένου ότι, για κάθε κλήρωση εκδίδονται ίδια γραμμάτια, μπορούν όμως να εκδώσουν απόδειξη προπληρωμής των κληρώσεων που ακολουθούν.

Γραμμάτια Εθνικού Λαχείου μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά με ευθύνη του αγοραστή. Επίσης μπορούν να αποστέλλονται πίνακες κερδών, προγράμματα και διαφημιστικό υλικό με χρέωση του αγοραστή.

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Κάθε γραμμάτιο του εθνικού λαχείου δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα:

Α) να συμμετέχει στα κέρδη της κλήρωσης για την οποία εκδόθηκε.

Β) να ζητήσει και να λάβει από τον ίδιο Πράκτορα, με καταβολή του κανονισμένου τιμήματος, νέο γραμμάτιο που να φέρει τον αυτό αριθμό και να ισχύει για την επόμενη κλήρωση, εκτός αν το γραμμάτιο τούτο κληρώθηκε κατά την τελευταία κλήρωση. Για το λόγο αυτό ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να εμφανίσει το γραμμάτιό του στον Πράκτορα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ειδικά αναγράφεται κάθε φορά στο γραμμάτιο.

Μόλις περάσει η προθεσμία αυτή, ο αγοραστής χάνει το δικαίωμα της ανανέωσης του γραμματίου του και ο Πράκτορας έχει δικαίωμα να το πουλήσει σε άλλο πρόσωπο.

Η προθεσμία της ανανέωσης του εθνικού λαχείου μετατίθεται στην προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, αν η τελευταία ημέρα συμπίπτει με Κυριακή ή άλλη κατά νόμο αργία.

Προκειμένου να παραδοθεί στον αγοραστή γραμμάτιο της Στ’ κλήρωσης, ο Πράκτορας μπορεί να αρνηθεί, αν δεν έχει καταβληθεί σ’ αυτόν η αξία ενός γραμματίου προηγούμενης κλήρωσης, που πουλήθηκε τυχόν με πίστωση.

Αν ο Πράκτορας αδυνατεί, για οποιοδήποτε λόγο, να παραδώσει στον αγοραστή που εμφανίζεται εμπρόθεσμα, νέο γραμμάτιο με τον ίδιο αριθμό και το ίδιο διακριτικό στοιχείο, που ισχύει για την επόμενη κλήρωση, οφείλει να παραδώσει σ’ αυτόν δύο άλλα γραμμάτια, της αυτής προσαυξημένης αξίας, για την προσεχή κλήρωση, χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Αν, δεν διαθέτει γραμμάτια, οφείλει να καταβάλει την αξία τους σε χρήμα, ως αποζημίωση.

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

www.kratika-laxeia.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Καζίνο στο διαδίκτυο

Καζίνο στο ίντερνετ με άδεια στην Ελλάδα

Καζίνο στο διαδίκτυο